- -

Algemene voorwaarden

Hapklaar is een merknaam van Ebbers Media B.V.

Verder lezen

Artikel 1: Algemene bepalingen

Hapklaar is een merknaam van Ebbers Media B.V.

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen, werkzaamheden en diensten van Ebbers Media B.V. Deze besloten vennootschap is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland onder nummer 50040391 en heeft de navolgende handelsnamen: Ebbers Media B.V., Fervent Digitale Zichtbaarheid, Fervent Digitale Marketing en Fervent Digital. Ebbers Media B.V. houdt zich bezig met dienstverlening op multimediagebied in de meest brede zin van het woord.
 2. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘opdrachtgever’ wordt bedoeld de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die blijkens de opdrachtbevestiging of (huur)overeenkomst aan Ebbers Media B.V. (hierna te noemen: ‘Hapklaar’) opdracht verleent tot het leveren of verhuren van producten of het verrichten van werkzaamheden of uitvoeren van diensten.
 3. Aan een verwijzing door opdrachtgever naar eigen of andere algemene voorwaarden komt geen werking toe, tenzij de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk en schriftelijk of per e-mail door Hapklaar is aanvaard.
 4. Iedere overeenkomst gesloten met Hapklaar wordt gekwalificeerd als een opdracht in de zin van het Burgerlijk Wetboek. De artikelen 7:400 e.v. BW zijn van toepassing, voor zover daarvan in deze algemene voorwaarden niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.

Artikel 2: Offertes, aanbiedingen en overeenkomsten

 1. Aanbiedingen, offertes, adviezen, prijsopgaven en daarop gerichte mededelingen van Hapklaar zijn vrijblijvend, tenzij Hapklaar schriftelijk heeft vermeld dat deze handelingen niet vrijblijvend zijn. Iedere aanbieding of offerte van Hapklaar is geldig gedurende dertig (30) dagen.
 2. Het enkel uitbrengen van een al dan niet met aanbieding of offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht Hapklaar niet tot het sluiten van een overeenkomst met opdrachtgever.
 3. Overeenkomsten met Hapklaar komen slechts tot stand door ondertekening door opdrachtgever van een door Hapklaar opgestelde opdrachtbevestiging of overeenkomst.
 4. Opdrachtgever deelt schriftelijk of per email mede welke persoon of personen bevoegd is/zijn om opdrachtgever te vertegenwoordigen en wat de omvang van deze vertegenwoordiging is.
 5. Wijzigingen in de overeenkomst en aanvullingen op de overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk of per e-mail plaatsvinden, tenzij Hapklaar uitdrukkelijk anderszins aangeeft.
 6. Hapklaar behoudt zich het recht voor door opdrachtgever aangeleverde items, waaronder maar niet beperkt tot teksten, foto’s, tekeningen, databestanden en andere gegevens, te weigeren op te nemen in de te leveren zaken of te gebruiken bij de te verlenen diensten, wanneer deze items in strijd zijn met algemeen aanvaarde normen en waarden, wanneer deze discriminerend zijn ten aanzien van religie, ras, uiterlijk, geslacht, cultuur of wanneer daarmee in strijd wordt gehandeld met wetgeving of wanneer daarmee oneigenlijk gebruik gemaakt wordt van het medium internet.

Artikel 3: Annulering

 1. Opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst uiterlijk twee maanden voor het verstrijken van de looptijd schriftelijk te annuleren voordat Hapklaar met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen, mits zij de door Hapklaar als een gevolg van deze annulering geleden of te lijden schade zal vergoeden. Onder deze schade worden onder andere begrepen de door Hapklaar geleden verliezen en/of gederfde winst en in elk geval de kosten die Hapklaar reeds (ter voorbereiding) heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag.
 2. Na het verstrijken van de looptijd van de overeenkomst wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd, tenzij de overeenkomst uiterlijk twee maanden voor het verstrijken van de looptijd schriftelijk wordt opgezegd.
 3. Subjectieve opmerkingen, zoals maar niet uitsluitend opmerkingen omtrent esthetische waarde, kunnen geen reden zijn voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Afwijkingen van geringe betekenis kunnen hiervoor ook geen reden zijn.

Artikel 4: Prijs

 1. Tenzij anders is overeengekomen zijn alle opgegeven prijzen exclusief omzetbelasting (B.T.W.), reiskosten en andere door de overheid opgelegde heffingen alsmede exclusief transport-, verzekerings- en implementatiekosten en kosten van in te schakelen derden.
 2. De prijs die Hapklaar voor de door haar te verrichten prestatie(s) heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties. De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de prijsopgave geldende kostprijsbepalende factoren.

Artikel 5: Prijswijzigingen/meerwerk

 1. Hapklaar is gerechtigd de overeengekomen prijs voor de levering van een product of het verrichten van werkzaamheden of diensten te verhogen, zonder dat opdrachtgever gerechtigd is tot ontbinding, wanneer één of meer van de volgende kostprijsverhogende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst mochten voordoen: stijging van de kosten van materialen, halffabrikaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen, er belangrijke wijzigingen optreden in wet- en regelgeving, er belangrijke wijzigingen optreden in de oorspronkelijke opdracht, extra werkzaamheden tijdens de uitvoering van de opdracht noodzakelijk blijken te zijn en op het moment van het aangaan van de opdracht onvoorzienbaar waren, er belangrijke wijzigingen optreden in de oorspronkelijke opdracht, opdrachtgever graag wijzigingen wil van werkzaamheden die al zijn vastgesteld in een volgende versie, of, in het algemeen, omstandigheden die met één en ander vergelijkbaar zijn. Tussentijdse verhoging van de maandelijkse vergoeding (huurprijs) voor de huur van een website is op dezelfde gronden mogelijk, mits deze verhoging tenminste één maand van tevoren schriftelijk, opdrachtgever graag wijzigingen wil van werkzaamheden die al zijn vastgesteld in een volgende versie of per e-mail wordt aangekondigd, waarbij de verhoging slechts kan ingaan aan het begin van een maand. In geval genoemde prijsverhogingen plaatsvinden binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst heeft opdrachtgever het recht om de overeenkomst te annuleren of te ontbinden zonder schadeplichtig te zijn. Deze verhoging geldt niet indien dit in strijd zou zijn met enig dwingendrechtelijke bepaling.
 2. Extra bewerkelijke teksten, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, foto’s, tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door opdrachtgever aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door opdrachtgever die Hapklaar tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan zij bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, geven Hapklaar eveneens het recht om de overeengekomen prijs te verhogen. Ook buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden, voortvloeiend uit de aard van de te verwerken materialen en producten, zijn grond tot verhoging van de overeengekomen prijs.
 3. Hapklaar is eveneens gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen respectievelijk de prijs te verlagen indien opdrachtgever wijzigingen in de oorspronkelijk overeengekomen opdracht of specificaties aanbrengt, daaronder begrepen auteurscorrecties of gewijzigde instructies na ontvangst van beeldmateriaal, foto’s, werktekeningen, modellen, tekst en van zet-, druk- en andere proeven. Hapklaar zal binnen de grenzen van wat redelijk en aanvaardbaar is aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de door haar te verrichten prestatie niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.
 4. Meerwerk in de zin van lid 3 zal worden gefactureerd op basis van nacalculatie aan de hand van de op dat moment geldende uurtarieven. Hapklaar zal opdrachtgever telkens vooraf informeren over de omvang en de prijs van het meerwerk.

Artikel 6: Betaling

 • Tenzij anders is overeengekomen dient opdrachtgever de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde (periodieke) bedragen te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen.
 • Hapklaar is gerechtigd bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, bij de aflevering van het eerste gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte tevens de betaling te verlangen van de voor de gehele levering gemaakte kosten ter zake van bijv. hosting, materiaal of proeven. Hapklaar is te allen tijde gerechtigd om in voorkomende gevallen te verlangen dat eerst wordt betaald alvorens wordt geleverd.
 • Indien opdrachtgever niet tijdig betaalt als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is deze in verzuim en van rechtswege de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW verschuldigd over de alsdan openstaande facturen. Hapklaar is bevoegd een twaalfde deel van deze rente in rekening te brengen over elke maand of gedeelte van een maand waarin opdrachtgever zijn verplichting tot betaling niet volledig is nagekomen.
 • Bij niet tijdige betaling als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarop vervallen rente, gehouden tot een vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten. Deze kosten worden forfaitair gesteld op 15 % van de oorspronkelijke hoofdsom (zonder rente) met een minimum van € 150,–.
 • Gedurende de periode dat opdrachtgever in verzuim is als in lid 3 van dit artikel bedoeld, is Hapklaar gerechtigd om haar werkzaamheden ter uitvoering van de onderliggende opdracht of ter uitvoering van een andere opdracht die zij voor opdrachtgever in uitvoering heeft, tijdelijk op te schorten. In geval van de verhuur van een website is Hapklaar gerechtigd om de website gedurende de periode dat opdrachtgever in verzuim is offline te zetten.
 • Artikel 7: Levering en eigendomsvoorbehoud

  1. Tenzij anders is overeengekomen geschiedt de aflevering van een product ter plaatse waar Hapklaar haar bedrijf uitoefent.
  2. Opdrachtgever is gehouden zijn of haar volledige medewerking te verlenen aan de af- of oplevering van de krachtens de overeenkomst door Hapklaar te leveren zaken of te verrichten diensten. Opdrachtgever zal ook zonder daartoe in gebreke te zijn gesteld in verzuim zijn, indien hij of zij de af te leveren zaken niet na eerste verzoek van Hapklaar bij haar ophaalt of, indien aflevering aan zijn of haar adres is overeengekomen, weigert de te leveren zaken in ontvangst te nemen. Voorts zal opdrachtgever ook zonder daartoe in gebreke te zijn gesteld in verzuim zijn, indien hij of zij de diensten niet afneemt op de overeengekomen datum.
  3. Iedere levering van zaken door Hapklaar geschiedt onder eigendomsvoorbehoud, d.w.z. dat de geleverde producten haar eigendom blijven, totdat opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe hij of zij uit hoofde van de onderliggende overeenkomst danwel uit hoofde van enige andere rechtsverhouding met Hapklaar is gehouden, e.e.a. met inbegrip van rente en kosten.
  4. Indien transport van af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever draagt steeds het risico tijdens het transport en bij het in- en uitladen. Onder transport wordt mede begrepen transmissie van data door middel van het telefoonnet en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel. Hieronder wordt ook begrepen het installeren van software/websites al dan niet door Hapklaar ontwikkeld of andere digitale bestanden op servers/hosting faciliteiten van derden.
  5. Hapklaar is niet belast met het opslaan van de te leveren zaken, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien opslag plaats vindt geschiedt dit altijd voor rekening en risico van opdrachtgever.

  Artikel 8: Termijn van levering

  1. Een door Hapklaar opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking en geeft opdrachtgever nimmer aanspraak op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding. Is er in een voorkomend geval wel een fatale termijn overeengekomen dan is Hapklaar eerst in verzuim nadat opdrachtgever haar schriftelijk of per e-mail in gebreke heeft gesteld en haar nog een redelijke termijn voor nakoming heeft gesteld.
  2. De binding van Hapklaar aan een overeengekomen uiterste termijn van levering vervalt indien opdrachtgever wijziging(en) in de opdracht of specificaties van het werk wenst of het bepaalde in artikel 10 lid 2 van deze voorwaarden niet nakomt, tenzij de geringe betekenis van de wijziging(en) of het geringe oponthoud Hapklaar in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door haar planmatig in de tijd vastgestelde inzet van productiecapaciteit.
  3. Opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door Hapklaar gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door Hapklaar mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het onverwijld beantwoorden van vragen en het verstrekken van door Hapklaar opgevraagde informatie.
  4. Bij niet-naleving door opdrachtgever van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde, is een overeengekomen (uiterste) termijn van levering niet meer bindend en is opdrachtgever in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling door Hapklaar noodzakelijk is. Hapklaar is alsdan, onverlet de haar krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat opdrachtgever dit verzuim heeft hersteld. Daarna zal Hapklaar de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.

  Artikel 9: Inhoud en wijziging overeenkomst

  1. Opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door Hapklaar niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die door opdrachtgever of een door opdrachtgever daartoe aangewezen persoon mondeling zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel zoals de telefoon, de fax, e-mail en soortgelijke transmissiemedia.

  Artikel 10: Zorgplicht en goedkeuring ontwerpen/proeven

  1. Hapklaar zal bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen en te allen tijde streven naar een voor opdrachtgever optimaal en bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Hapklaar opdrachtgever tussentijds op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
  2. Opdrachtgever is gehouden de door hem of haar al dan niet op zijn of haar verzoek van Hapklaar ontvangen ontwerpen, zet-, druk-, of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan de leverancier terug te zenden.
  3. Goedkeuring van ontwerpen en proeven door opdrachtgever geldt als erkenning dat Hapklaar heeft geleverd wat opdrachtgever op grond van de overeenkomst van haar mocht verwachten en doen iedere aanspraak van opdrachtgever op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding, gebaseerd op non-conformiteit, vervallen.
  4. Hapklaar is niet aansprakelijk voor geringe kleur- of andere verschillen die inherent zijn aan de wijze van productie en presentatie (printen, drukken, digitale weergave) en voor fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde ontwerpen en proeven.

  Artikel 11: Rechten van intellectuele en industriële eigendom

  1. Op alle door Hapklaar vervaardigde producten, zoals ontwerptekeningen, ontwerp websites, webprints, proefdrukken, werk- en detailtekeningen, modellen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, films en geluidsbestanden, berust het industrieel en/of intellectueel eigendomsrecht van Hapklaar, ook als één of meer van de hiervoor vermelde creaties als afzonderlijk onderdeel in de opdrachtbevestiging, in de overeenkomst of op de factuur staan vermeld.
  2. De intellectuele eigendomsrechten van Hapklaar met betrekking tot door haar in opdracht vervaardigde huisstijlontwerpen, logo’s en soortgelijke producten die enkel en alleen geschikt zijn voor gebruik door opdrachtgever, worden aan opdrachtgever overgedragen nadat hij of zij al hetgeen hij of zij aan Hapklaar uit hoofde van de onderliggende overeenkomst danwel uit hoofde van enige andere rechtsverhouding met Hapklaar is verschuldigd, e.e.a. met inbegrip van rente en kosten, heeft voldaan.
  3. De intellectuele eigendomsrechten van Hapklaar met betrekking tot de (software van) door haar vervaardigde websites, door haar gemaakte en bij de opdracht gebruikte fotografische opnamen, films, geluidsbestanden en soortgelijke gegevensdragers of communicatiemiddelen die eveneens geschikt zijn voor algemeen gebruik, blijven in beginsel rusten bij Hapklaar. In voorkomende gevallen kan opdrachtgever met Hapklaar afspreken dat deze intellectuele eigendomsrechten toch aan hem of haar worden overgedragen, waarbij Hapklaar de voorwaarde kan stellen dat eventuele door haar gemaakte ontwikkelingskosten en de kosten van afkoop van rechten van intellectuele eigendom aan haar zullen worden vergoed.
  4. In geval de intellectuele eigendomsrechten van de door Hapklaar ten behoeve van opdrachtgever vervaardigde producten bij Hapklaar blijven rusten, heeft opdrachtgever het recht om het geleverde product zelf te gebruiken enkel en alleen voor het doel waarvoor het product is vervaardigd. Gebruik voor andere doeleinden of gebruik door derden is niet toegestaan, tenzij Hapklaar daarvoor schriftelijk toestemming heeft verleend.
  5. Opdrachtgever garandeert aan Hapklaar dat hij of zij het copyright heeft op alle items, waaronder maar niet beperkt tot logo’s, foto’s, grafische voorstellingen, muziek-, film-, geluidsbestanden en teksten die opdrachtgever aanlevert, of dat er toestemming is van de copyrighthouder voor opname van deze elementen in een opdracht. Opdrachtgever vrijwaart Hapklaar tegen alle aanspraken van derden uit hoofde van inbreuk op rechten van industriële en intellectuele eigendom terzake de door opdrachtgever aan Hapklaar aangeleverde items als hiervoor vermeld.
  6. Opdrachtgever vrijwaart Hapklaar voor alle vorderingen van derden voor zover onverhoopt mocht blijken dat opdrachtgever hetgeen hij of zij overeenkomstig lid 5 heeft gegarandeerd niet nakomt of dat opdrachtgever ten onrechte de hiervoor vermelde garantie heeft verstrekt.
  7. Hapklaar is te allen tijde gerechtigd het in opdracht vervaardigde product te signeren met haar naam, vestigingsplaats en internetadres. Zij behoudt zich bovendien het recht voor om de door of namens haar vervaardigde producten in te zetten voor haar eigen communicatiedoeleinden, te noemen folders, nieuwsbrieven, digitale media, mailingen en video. Daarnaast heeft Hapklaar het recht om op bescheiden en gepaste wijze de firmanaam van opdrachtgever alsmede een beknopte omschrijving van de opdracht en een exemplaar van het product op haar referentielijst te plaatsen en te gebruiken voor acquisitie van nieuwe klanten.

  Artikel 12: Bewaring gegevens of product

  Artikel 13: Overmacht

  Artikel 14: Uitsluiting aansprakelijkheid voor schade

 • Behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Hapklaar, is zij nimmer aansprakelijk voor enige vorm van schade aan de zijde van opdrachtgever, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst. Aansprakelijkheid voor schade, veroorzaakt door handelen of nalaten van ondergeschikten, ingeleend personeel of stagiaires, is in ieder geval uitgesloten.
 • In geval van een rechtstreeks aan haar toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Hapklaar, behoudens haar verplichting om alsnog deugdelijk na te komen en behoudens opzet op grove schuld aan haar zijde, eventueel slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot ten hoogste het bedrag dat door haar verzekeraar wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar geen dekking verleent dan wel Hapklaar om haar moverende redenen haar verzekeraar niet wenst aan te spreken, is haar aansprakelijkheid in voormelde zin beperkt tot ten hoogste het bedrag van de opdrachtsom van de onderliggende overeenkomst.
 • Hapklaar is nimmer aansprakelijk voor het eventuele handelen van haar bestuurders noch voor het handelen van haar ondergeschikten of door haar ingeschakelde derden, die bij de werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht, zoals bijvoorbeeld het maken van foto-reportages of videopnamen op locatie, schade mochten toebrengen aan de persoon of zaken van opdrachtgever of van derden. Deze uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet voor de bestuurders van Hapklaar indien en voor zover er aan hun zijde sprake is van opzet of grove schuld.
 • Hapklaar is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die ontstaat doordat of nadat opdrachtgever de vervaardigde goederen, producten, software of diensten na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
 • Hapklaar is nimmer aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Daarnaast is zij nimmer aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van gegevens die worden opgeslagen.
 • Ondanks het feit dat Hapklaar de uiterste zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens, kunnen hier onjuistheden in voorkomen. Zij is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het overnemen door contractspartijen of derden van gegevens verstrekt of doorgegeven door Hapklaar. Hapklaar is verder niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede als gevolg van technische storingen.
 • Voor zover Hapklaar bij haar activiteiten gebruikt maakt van en/of afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden c.q. hulppersonen, zoals freelancers, op de uitvoering waarvan zij geen invloed kan uitoefenen, kan zij op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortvloeiend uit deze relaties met de leverancier of het verbreken ervan en de uitvoering van werkzaamheden door deze derden c.q. hulppersonen, ongeacht of er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van deze derden c.q. hulppersonen en ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Hapklaar.
 • Hapklaar is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van opdrachtgever is aangebracht. Haar opdrachtgever vrijwaart Hapklaar voor eventuele aanspraken van derden.
 • Hapklaar is als verwerker slechts aansprakelijk voor schade die door verwerking van persoonsgegevens is veroorzaakt indien zij bij het verwerken niet heeft voldaan aan een specifiek tot haar gerichte verplichting krachtens de Algemene Verordening Gegevensbescherming dan wel indien zij in strijd heeft gehandeld met de rechtmatige instructies van de verwerkingsverantwoordelijke.
 • Artikel 15: Onderzoek, reclames

 • Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Hapklaar. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Hapklaar in staat is adequaat te reageren.
 • Indien een klacht gegrond is, zal Hapklaar de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 • Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Hapklaar slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14.
 • Artikel 16: Webhosting

 • In geval Hapklaar de webhosting van een door haar vervaardigde en geleverde of verhuurde website op zich heeft genomen, al dan niet middels uitbesteding aan een derde, heeft zij de plicht om alles te doen wat in haar vermogen ligt om de website online te houden. Zij is echter in geen geval aansprakelijk voor de eventuele schadelijke gevolgen aan de zijde van opdrachtgever, indien de website door welke omstandigheid dan ook tijdelijk offline is. Dit is slechts anders indien er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Hapklaar.
 • Indien een website door welke omstandigheid dan ook, behoudens financiële achterstanden van opdrachtgever, langer dan 48 uur offline is heeft opdrachtgever de mogelijkheid om de overeenkomst met Hapklaar te annuleren of te ontbinden zonder schadeplichtig te zijn.
 • In geval opdrachtgever gebruik maakt van een website met CMS-systeem of zelfs toegang heeft tot ftp-gegevens dient opdrachtgever zorgvuldig en discreet met deze gegevens om te gaan. Hapklaar kan door opdrachtgever niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schadelijke gevolgen van een onzorgvuldig of onjuist gebruik van dit systeem en/of deze gegevens door één van haar andere opdrachtgevers.
 • Artikel 17: Geheimhouding

  Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

  Artikel 18: Toepasselijk recht en forumkeuze

 • De overeenkomst van opdracht tussen Hapklaar en opdrachtgever wordt met uitsluiting van het recht van andere staten, beheerst door het Nederlandse recht.
 • Van geschillen tussen partijen is met uitsluiting van andere gerechten bevoegd kennis te nemen de Rechtbank te Zutphen, (de relatief bevoegde) sector Kanton dan wel sector Civiel.
 • Artikel 19: Privacy Statement

  Hapklaar maakt in het kader van het verwerken van persoonsgegevens gebruik van een privacy statement. Dit privacy statement kan worden geraadpleegd op haar website.